Zarząd Koła PZW nr 117 „Wędkarz” informuje, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła odbędzie się w niedzielę 11 marca 2018 roku o godzinie 9:00 w I terminie lub o godzinie 9.30 w II terminie w Domu Technika PKN ORLEN S.A. w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 41.

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium walnego zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu oraz zatwierdzenie protokółu z poprzedniego walnego zgromadzenia Koła.
 3. Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków, Mandatowej, Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie z rocznej działalności: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła.
 5. Realizacja Uchwał i Wniosków podjętych na poprzednim walnym zgromadzeniu Koła.
 6. Omówienie planu działania Koła na rok 2018.
 7. Omówienie preliminarza budżetowego Koła na rok 2018.
 8. Dyskusja.
 9. W przypadku zdekompletowania składu władz lub organów, uzupełnienie następuje spośród członków Koła, zatwierdzone uchwałą zarządu lub organu, którego takie uzupełnienie dotyczy.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2018 r0k.
 11. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem ZG, ZO, ZK.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Podając powyższe do wiadomości bardzo prosimy Członków Koła oraz Sympatyków PZW o wzięcie udziału w Zgromadzeniu.

 Zarząd Koła